Статут закладу

 

Ці зміни є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти навчально-виховного об’єднання № 282, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 27.06.1997 р.

№ 652-р., перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 19.07.2001 р. № 1534, перереєстрованого із урахуванням змін  31.07.2007, номер запису 12241050000038187, перереєстрованого із урахуванням змін 26.01.2010, номер запису 12241050002038187,  ідентифікаційний код 35269101

І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА-САДОК) № 282 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі — дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 27.06.1997 р. № 652-р., перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 19.07.2001 р. № 1534, перереєстрований із урахуванням змін 31.07.2007, номер запису 12241050001038187, перереєстрований із урахуванням змін  26.01.2010, номер запису 12241050002038187, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

Коротка назва: КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу" ДМР.

1.2. Місцезнаходження дошкільного закладу: 49128

м. Дніпро,

вул. Максима Дія, 19. Тел.: (056)778-71-77.

1.3. Власник дошкільного закладу територіальна громада міста в особі

Дніпровської міської ради.

Власник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Основами законодавства України про охорону здоров’я, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі — Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 із змінами, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2006 року № 240/165, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЕДРПОУ.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, зміцнення здоров’я, забезпечення соціально-психологічної реабілітації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту,

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я вихованців, створення особливих умов для навчання у 1 класі вихованців санаторних груп дитячого садка з частими та тривалими простудними захворюваннями (ГРВЗ) і з хворобами органів травлення, продовження їхнього оздоровлення, профілактика захворювань, організація навчально-виховного процесу на основі досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, практики, світового досвіду з урахуванням медичних показників здоров’я кожної дитини.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Головними завданнями дошкільного закладу є:

-реалізація державної політики в галузі освіти;

-створення максимальних умов, які гарантують охорону та зміцнення здоров’я дітей; забезпечують фізичний, психічний та духовний розвиток дитини;

-виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу;

-формування особистості дитини, її досвіду, умінь і навичок, необхідних до навчання в школі;

-формування навичок здорового способу життя та безпечної життєдіяльності;

-свідомого ставлення до свого здоров’я, здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності засобами валеологічної освіти.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.            II. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 115 місць (6 груп)

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками з урахуванням стану здоров’я дітей і належності їх до медичної групи

2.3. У дошкільному закладі функціонують 6 груп:

-санаторні (для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання – частими та тривалими простудними захворюваннями (ГРВЗ) і з хворобами органів травлення) – групи раннього віку, групи дошкільного віку

2.4. Дошкільний заклад має групи з:

денним (у тому числі чергові групи у ранкові та вечірні години) режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб, для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб, в оздоровчий період – до 15 осіб.

2.6.Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:

-медичну довідку про стан здоров'я дитини,

-медичну довідку про епідеміологічне оточення,

-заключення територіального лікувально-профілактичного закладу,

-свідоцтво про народження дитини,

-документи для встановлення плати за харчування (для малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-чорнобильців).

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в санаторних групах дошкільного закладу, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців, коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця.

2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше, як за 10 календарних днів.III. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за: п'ятиденним робочим тижнем

протягом 12 годин

Вихідні дні: субота, неділя, святкові

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7.00.-19.00.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: чергових –

7.00.-19.00., раннього віку – 7.30.-17.24., дошкільного віку - 7.30.-17.24.IV. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі

4.1.    Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з  

управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.3. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від_________01/11/2016____№__251___.

4.4. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту  дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, які педагогічні працівники дошкільного закладу добирають самостійно, як і науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань і здобуття освіти на рівні державних стандартів.

    4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний.

    4.7.    Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги: риторика й акторська майстерність, основи економіки, бально-спортивна хореографія, арабський танець, англійська та іспанська мови на госпрозрахунковій основі, а також будь-які інші за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, за умови розробки відповідних програм педагогами закладу та погодження їх з відповідними органами освіти.V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування та плати батьків, з урахуванням санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2.    У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3.    Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1.    Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються медичним персоналом закладу та міською дитячою лікарнею № 6 на безоплатній основі.

6.2.    Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного  виховання,  загартуванням, дотриманням  санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.VII. Учасники навчально-виховного процесу

    7.1.    Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, практичний психолог, медичні працівники, помічники вихователів, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

    7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяки, грамоти, нагородження, преміювання згідно з Положенням.

        7.3.    Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя,

користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою дошкільного закладу,

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

7.4.    Права батьків або осіб, які їх замінюють:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

брати участь в покращанні організації навчально-виховного, оздоровчо-профілактичного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

слідкувати за станом здоров'я дитини;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей,

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів.

7.5.    На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6.    Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.    Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

на виявлення педагогічної ініціативи,

на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання,

користування подовженою оплачуваною відпусткою,

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України.7.8.    Педагогічні працівники зобов'язані:

виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

виконувати накази та розпорядження керівництва;

забезпечувати належний рівень навчання відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог,

сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя,

сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу,

настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі,

постійно підвищувати свій педагогічний рівень, педагогічну майстерність.

7.9.    Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно з законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік на базі міської лікарні № 2.

7.12.    Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.VIII. Управління дошкільним закладом

8.1.    Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

8.2.    Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий (директор), який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

затверджує штатний розпис за погодженням із власником дошкільного закладу;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах  колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу та батьків однакова. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 70 %, батьків – 70 %.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

приймають Статут, зміни і доповнення;

обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної, лікувально-оздоровчої та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів,

- розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу,

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,

- погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.IX. Майно дошкільного закладу

9.1. Відповідно до рішення виконкому міської Ради народних депутатів  

від «30» грудня 1981р. № 850-56 дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики.

    9.2. Майно дошкільного закладу використовується на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту дошкільного закладу та укладених ним угод.

    9.3. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

    9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база дошкільного закладу складається з групових кімнат, спалень, спортивної зали, музичної зали, народознавчої кімнати, методичного, медичного, фізіотерапевтичного кабінетів, харчоблоку, пральні тощо.

9.6. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.7. Дошкільний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, відповідно до порядку, встановленому чинним законодавством.

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1.    КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу" ДМР є неприбутковою організацією

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- майно власника;

- місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- отримані за надання додаткових освітніх послуг згідно з чинним законодавством;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання.

10.2.    Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника дошкільного закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

10.6. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Державний контроль  за діяльністю закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста),  департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником відповідно до законодавства.XII. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідацію (перетворення) за рішенням власника або в інших випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду.

12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільнюються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

12.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12.5. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.